Takster 2017

 

Takstblad 2017:

 

Anlægsbidrag:

 

Vandværkets takstblad angiver, dels hvad en ny forbruger skal betale ved tilslutning til forsyningen fra vandværket, dels hvad forbrugerne skal betale for deres vandforbrug. Der er link til det aktuelle takstblad nederst på siden. Takstbladet godkendes en gang årligt af Køge Kommune.

Anlægsbidraget, ofte benævn tilslutningsbidrag, er det beløb, som en forbruger skal betale for at blive tilsluttet ledningsnettet og dermed kunne modtage

vand fra Andelsselskabet Ejby Vandværk. Bidraget er opdelt i 3 dele:

 

- Et bidrag til hovedanlæg, som i korthed består af vandværkets råvandsboringer, råvandsledninger og selve vandværket med filtre, pumper og rentvandsbeholdere.

 

- Et bidrag til forsyningsanlæg, som udgør hele ledningsnettet, der sikrer, at det rene drikkevand kommer frem til forbrugernes ejendomme.

 

- Et stikledningsbidrag, som udgør betaling for etablering af ledninger fra forsyningsledningen i vejen frem til den enkelte parcel,

inkl. stophaner, der er placeret i skel.

 

I takstbladet er angivet, hvad en forbruger skal betale pr. part. En part svarer til forbruget for et enfamiliehus, og der er i takstbladet på side 2 angivet,

hvad andre ejendomme skal betale.

Anlægsbidraget bliver pristalsreguleret en gang årligt.

 

Driftsbidrag:

 

Driftsbidraget er det beløb, som forbrugerne betaler for deres vandforbrug. Driftsbidraget består dels af et fast årligt beløb, dels af en pris pr. forbrugt

kubikmeter vand. Hertil kommer en afgift til staten for ledningsført vand.

 

Kubikmeterprisen, som forbrugeren skal betale består af følgende elementer:

 

- Et beløb der tilfalder vandværket - kr. 5,35 pr. kubikmeter

- En afgift for ledningsført vand til staten - kr. 5.58 pr. kubikmeter

- Et drikkevandsbidrag til staten - kr. 0,67 pr. kubikmeter

- Moms af alle ovennævnte beløb - kr. 2,90 pr. kubikmeter

- Samlet kubikmeterpris for en forbruger - kr. 14,50 pr. kubikmeter

 

Driftsbidraget bliver vedtaget en gang om året på vandværkets generalforsamling på baggrund af det udarbejdede driftsbudget.

 

Gebyrer:

 

Endelig indeholder takstbladet forskellige gebyrsatser, som tillægges vandafgiften under særlige forhold.

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt, pr. 1. april og pr. 1. oktober, som ácontobidrag, og den endelige afgift opgøres på baggrund af det målte vandforbrug,

og afregnes pr. 1. april det følgende år sammen med dette års betaling.

 

Takstbladet for 2017 kan læses og udskrives her: Klik